• پورتال کانون کارآفرینان
  • فارسی
  • انگلیسی

آخرین مطالب

گزارش یکساله کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل 1402(استان : اردبيل)

تقدیر دبیر هیئت امناء و مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضاء هیئت مدیره به مناسبت انتخاب کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل به عنوان برترین کشوری در مورخه 01/12/1402(استان : اردبيل)

تقدیر دبیر هیئت امناء و مدیر کل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضاء هیئت مدیره به مناسبت انتخاب کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل به عنوان برترین کشوری در مورخه 01/12/1402

هشتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

هشتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

اولین جلسه مجمع عمومی کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

اولین جلسه مجمع عمومی کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

پنجاه امین جلسه هیأت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

پنجاه امین جلسه هیأت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

چهل و هشتیمن جلسه هیأت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و هشتیمن جلسه هیأت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی با اعضای هیئت رییسه کمیسیون های تخصصی(استان : ملی)

جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی با اعضای هیئت رییسه کمیسیون های تخصصی

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

هفتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل(استان : اردبيل)

هفتمین جلسه هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

چهلمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور(استان : ملی)

چهلمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور (استان : ملی)

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور (استان : ملی)

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور